+36 20 229 3339    info@safetowork.hu – Munkavédelmi szolgáltatások: Győr, Sopron, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár és Budapest városokban és vonzáskörzetükben.

Munkavédelem az építőiparban

A tapasztalatok és a statisztikák azt mutatják, hogy az építőipar a legveszélyesebb ágazat. Itt történik a legtöbb munkahelyi baleset, közülük nagyon sok súlyos, illetőleg halálos. Éppen ezért ezt a területet a munkavédelmi hatóság is folyamatosan ellenőrzi. A munkabiztonsági kultúra elterjesztésével csökkenthető a munkahelyi balesetek száma.

Az építőipari kivitelezési és bontási munkák során az átlagosnál több halálos és súlyos munkabaleset történik minden évben. Ezek a balesetek kivétel nélkül megelőzhetők lennének, ha a munkát végzők és munkáltatóik egyformán ismernék és alkalmaznák a tevékenységre vonatkozó előírásokat és megoldásokat. Az építési munkaterületeken igen sokszor a kivitelezők (fő- és alvállalkozók) munkájának összehangolási hiánya, illetve a felelős irányító munkavállaló személyes közreműködésének hiánya, vagy alacsony színvonala, és a munkahelyi vezetők ellenőrzéseinek elmaradása a súlyos munkabalesetek oka.

Biztonsági és egészségvédelmi terv

biztonsági és egészségvédelmi terv megléte nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető el. Mint ahogy a nevében is szerepel tartalmaznia kell az építkezés biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos előírásait.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről – címéből eredően – tartalmazza az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények felsorolását:

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;

c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;

i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Az építőipari munkavédelem különösen speciális területe a munkavédelmi szolgáltatásnak. Csak akkor lehet magas szintű munkavédelmi szolgáltatást nyújtani az építőipar számára, ha a megbízott munkavédelmi szakember (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) építőipari képesítéssel vagy építőipari jártassággal, és releváns szakmai referenciákkal rendelkezik.

Az építési munkahely előzetes bejelentése

Előzetes bejelentés megtétele szükséges a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt az építési munkahely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé, ha a tevékenység időtartama meghaladja a 30 munkanapot, és ott egyidejűleg több, mint 20 fő munkavállaló végez tevékenységet, vagy ha a tervezett munka meghaladja az 500 embernapot. Továbbá a bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan ki kell helyezni. (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM)

Bontási munkák

Bontási munkálatokhoz tervet kell készíteni, mely tartalmazza a bontás sorrendjét, technológiáját, eszközöket, segédszerkezeteket. Azoknál a tevékenységeknél, melyeknél ténylegesen, vagy feltételezhetően fennáll az azbesztexpozíciós veszély, ott a munka kezdetét megelőző 15. napig azt jelenteni kell a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé. Közmű meghibásodás esetén, előre nem tervezhető javítási munka esetén a munkavégzést követő három napon belül kell a bejelentést megtenni. Az ilyen jellegű munkákhoz munkatervet kell készíteni.