+36 20 229 3339    info@safetowork.hu – Munkavédelmi szolgáltatások: Győr, Sopron, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár és Budapest városokban és vonzáskörzetükben.

Tűzvédelem

A tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzését, továbbterjedésének megakadályozását, a tűz által okozott károk csökkentését célozza azáltal, hogy meghatározza az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A megelőző tűzvédelem szerepe egy esetleges tűz esetén az emberi élet és anyagi javak megmentése, a tűzkár minimálisra való csökkentése, a tűz továbbterjedésének megakadályozása.

A biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő tűzvédelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai eszközök megléte és a szükséges ismeretek elsajátítása.

A tűzvédelmi szolgáltatás keretében – a megbízóval kötött szerződés szerint – az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Elkészíti a munkáltató Tűzvédelmi Szabályzatát, tűzveszélyességi osztályba sorolását és gondoskodik annak rendszeres felülvizsgálatáról.
 • Tűzriadó tervet készít a munkáltató számára, és folyamatosan aktualizálja a jogszabályi változásoknak megfelelően.
 • Tűzvédelmi bejárás keretében felméri a tűzveszélyes tevékenységeket, tanácsadást végez a szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan.
 • Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, a szükséges oktatási anyagok kidolgozásáról és az oktatások jegyzőkönyvezéséről.
 • Együttműködik az illetékes hatóságokkal a tűzvédelmi felülvizsgálatok alkalmával és gondoskodik a hatóság megállapításainak megfelelő intézkedési terv kidolgozásáról.
 • Vállalja a tűzvédelmi villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének megszervezését.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a hatályos joganyag változását és a változásoknak megfelelően frissíti a tűzvédelmi dokumentációt, szükség esetén jogi segítséget nyújt.

Tűzvédelmi oktatás

tűzvédelmi oktatás célja, olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a résztvevők képesek lesznek a veszélyhelyzetek felismerésére és olyan jártasságok kialakítása, hogy megelőzzék a tűzeseteket, illetve a jelentkező tűz- és káresetek felszámolásában hatékonyan tudjanak részt venni.

A tűzvédelmi oktatás terjedjen ki:

 • a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyességére, főbb veszélyforrásokra,
 • a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre (gépek,berendezések használatával, közlekedési-menekülési útvonalakkal kapcsolatos előírások),
 • a tűzjelzés lehetőségére és módjára,
 • a tűz esetén követendő magatartásra (mentés, oltás, kiürítés),
 • az elhelyezett tűzoltó készülékek, tűzoltó eszközök,berendezések használatára,
 • szabályok megszegésének következményeire.

Mikor kell tűzvédelmi oktatást tartani?

Tűzvédelmi oktatás szükséges minden új belépő munkavállaló részére, a munkavégzés megkezdése előtt. A tűzvédelmi oktatás rendszerességét nem szabályozza a jogszabály, azonban ajánlatos legalább évenként egyszer megismételni. A tűzvédelmi oktatás gyakoriságát a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak határozzák meg.

Munkavállaló nem foglalkoztatható, amíg nem vett részt tűzvédelmi oktatáson illetve a tűzvédelmi oktatást nem dokumentálták hitelt érdemlően! A tűzvédelmi oktatás dokumentálása kötelező, a tűzvédelmi oktatás megtartása illetve atűzvédelmi oktatás tematikájának összeállítása tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

Tűzvédelmi szabályzat

tűzvédelmi szabályzat célja, a tűzesetek megelőzése, illetve a tűzesetek szakszerű felszámolása. A tűzvédelmi szabályzat meghatározza a gazdasági szervezet egészére kiterjedően az alapvető tűzvédelmi szabályokat, a jogszabályok keretei között az létesítmény sajátosságainak figyelembevételével a tűzvédelmi tevékenység valamennyi kérdését.

Mit tartalmazzon a tűzvédelmi szabályzat?

 • A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek, feladatait és kötelezettségeit,
 • a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza a tűzvédelmi szervezet feladatát, felépítését, működési és irányítási rendjét, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat,
 • a létesítmény, építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását,
 • a tűzvédelmi szabályzat térjen ki a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokra és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményekre, a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladataira.

Kinek kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

 • Ahol a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • ha ötven főnél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
 • fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén,
 • ha kereskedelmi szálláshelyet tartanak fenn.

A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása a szervezet vezetőjének joga és kötelessége. A tűzvédelmi szabályzat elkészítése tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül.