+36 20 229 3339    info@safetowork.hu – Munkavédelmi szolgáltatások: Győr, Sopron, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár és Budapest városokban és vonzáskörzetükben.

Munkavédelmi szolgáltatások

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatásunk magába foglalja a munkabiztonsági szaktevékenységek ellátását, a rendszeres és soron kívüli oktatások szervezését és megtartását, a szükséges szabályzatok elkészítését és karbantartását, gépek és berendezések munkavédelmi szempontú vizsgálatát és a munkahelyek teljes körű veszélyelemzését, kockázatértékelését.

Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások Győrben, Budapesten és a Dunántúlon. Ügyfeleink között megtalálhatók a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozások, valamint önkormányzatok és egyéni vállalkozók.

Munkavédelmi szabályzatok készítése

Munkavédelmi szabályzat készítésére jogszabály által előírt kötelezettsége nincs a munkáltatónak. E tekintetben is érvényes a munkavédelmi törvény alapelve, miszerint a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítésmódját a munkáltató maga határozza meg. Ennek megfelelően a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és rendelkezhet munkavédelmi szabályzatban, vagyis a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen munkavédelmi utasításban, a munkavédelem gyakorlatban kialakult formában, úgynevezett “munkavédelmi szabályzatban” foglalhatja egységbe.

A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés. Összhangban van a munkavédelmi törvénnyel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen önkényesen lehetne munkavédelmi szabályzatot készíteni. A munkáltató rendelkezési kötelezettségei meghatározzák a munkavédelmi szabályzat tartalmát, továbbá a munkavédelmi gyakorlat kialakította azt a szerkezeti formát, amely alkalmas arra, hogy a munkáltatóra háruló szabályozási területeket egymásra építve, áttekinthetően és közérthetően közvetítse a munkavállalók felé.

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghatározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja. Ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy a különböző jogszabályi előírások helyi adaptációja is megvalósul.

Amiben számíthat ránk:

 • a munkavédelem követelményeinek beépítését a szabályzatba
 • cégre szabott, túlzásoktól mentes követelményrendszer kialakítását
 • munkavédelemmel kapcsolatos feladatok tervezhetőségét, felelősségek tisztázását a szervezeten belül
 • a területileg illetékes külső érdekelt felek elérhetőségeinek összeállítását

Munkavédelmi oktatás

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként, és  tartalommal megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Megismerje a munkavédelem területén előírt szabályokat, munkavédelmi és munkáltatói utasításokat, információkat. Az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtarthatja a munkáltató vagy annak belső megbízottja. Az oktatások megtartásához előírás, hogy az oktatási segédletet a tematika megjelölésével munkabiztonsági szakember végezze el. A rendkívüli munkavédelmi oktatás elvégzése, minden esetben munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött, tehát csak munkavédelmi szakember végezheti el. A munkáltató kötelezettsége meggyőződni arról, hogy az oktatást követően a munkavállaló elsajátította-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit azokat készséggel tudja alkalmazni a munkavégzése során.

Amiben számíthat ránk:

 • oktatási tematika készítése
 • igény esetén oktatások megtartása
 • oktatóknak alapképzés biztosítása

Kockázatértékelés készítés és éves felülvizsgálata

A Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. Törvény IV. fejezet, 54. § (2) bekezdése szerint ha a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkora munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

Amiben számíthat ránk:

 • Dokumentáció felülvizsgálat
 • Helyszíni felülvizsgála
 • Rendelkezésünkre bocsátott adatok kiértékelése
 • Kockázatok meghatározása

Gépek, munkahelyi eszközök üzembe helyezése

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, munkavédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal.

A munkavédelmi előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges munkavédelmi utasítások.

A munkavédelmi szempontból üzembe helyezett munkaeszközöket ötévente felül kell vizsgáltatni. Ezen kívül, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak a biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzését követően, megfelelő minősítés esetén szabad ismételten használatba venni. A munkavédelmi törvényben meghatározottak szerint, veszélyes munkaeszközt, (pl. targonca, présgépek, szalagfűrész) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a munkavédelmi felülvizsgálatot elvégezték.

A munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges, a gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, vagy tanúsítvány, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor egy független akkreditált minősítő intézet, bevizsgálást követően jogosult kiadni. A géphez, munkaeszközhöz szükséges biztosítani a kezelő által beszélt nyelven, üzemeltetési dokumentációt, gépkönyvet, karbantartási útmutatót!

Amiben számíthat ránk:

 • megvizsgáljuk, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges dokumentációk
 • munkabiztonsági szempontból értékeljük a géphez tartozó gépkönyv tartalmát
 • megvizsgáljuk a gép villamos biztonságát, szerkezetét, védőburkolatok meglétét és megfelelőségét, munkahely és munkatér méretét, kezelőszervek azonosíthatóságát, valamint a funkciók jelölését
 • megvizsgáljuk a szükséges személyi feltételek biztosíthatóságát

Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása

Még ha a munkáltató minden szabályt be is tart és biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, figyelembe veszi a munkavédelem és a tűzvédelmi előírásokat, illetve rendszeresen, szakemberrel ellenőrizteti a a munkaterületeket, gépeket és a munkavégzés körülményeit, balesetek akkor is előfordulhatnak. A munkavállalónak kötelessége a munkavégzés közben vagy azzal kapcsolatosan bekövetkezett baleseteket munkáltatójának jelenteti, a munkáltatónak pedig kötelessége a tudomására jutott sérüléseket, baleseteket kivizsgálni és belső nyilvántartásba felvenni. A munkakieséssel járó munkahelyi balesetekről baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni. Amennyiben súlyos kimenetelű balesetről van szó, annak kivizsgálása, és a jegyzőkönyv elkészítése szakember feladata. A baleset kivizsgálását az esemény bekövetkezése után haladéktalanul meg kell kezdeni. A késedelmes kivizsgálás nehezíti a baleset körülményeinek rekonstruálását, valamint a helyszín megváltozása lehetetlenné teheti az összes veszélyforrás, köztük a balesetet előidéző okok felismerését. Emiatt pedig nehezebb megszüntetni ezeket az okokat annak érdekében, hogy hasonló baleset a későbbiekben ne fordulhasson elő. Cégünk vállalja munkabalesetek kivizsgálását, és a jegyzőkönyv szakszerű elkészítését.

Amiben számíthat ránk:

 • a balesettel összefüggésben – teljeskörű tájékoztatás esetén – a munkahelyi baleset kivizsgálását
 • meghatározzuk a baleset bekövetkezésének okát és körülményeit
 • a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltést és a területileg illetékes hatóságok felé történő továbbítását
 • a balesettel kapcsolatos, érintett munkavállalók interjúztatását, meghallgatási jegyzőkönyvek készítése
 • a balesettel összefüggésben rendkívüli oktatás lebonyolítását

Egyéni és kollektív védőeszközök juttatásának meghatározása

A munkavédelmi törvény előírja, hogy Munkavédelmi szakember vizsgálja meg és azonosítsa munkafolyamatonként és munkakörönként a fennálló veszélyeket, határozza meg, hogy melyek azok, amelyek kollektív védelemmel nem szüntethetőek meg, és írásban határozza meg az egyéni védőeszköz juttatás rendjét. A rendelkezésben dokumentálni kell azt, hogy mely munkakört/munkaköröket érinti a védőeszköz használata, továbbá a védőeszközzel kapcsolatos követelményeket, szabványokat.

Az egyéni védőeszközök kiosztását dokumentálni szükséges, ki kell oktatni a munkatársakat a használatukról (jegyzőkönyvezve), egyes védőeszközöket időszakonként felül kell vizsgáltatni.
Amennyiben egyéni védőeszköz használata indokolt a munkavégzéshez, úgy annak használatát meg kell követelni a munkavállalóktól. Ha mulasztást tapasztalunk érdemes írásban figyelmeztetni a dolgozót, mert ha baleset következik be a védőeszköz használatának elmulasztása miatt, akkor bizonyítékként szolgáljon a hatóságok felé.

A védőeszközüknek rendelkezniük kell EK típus vizsgálattal, vagy EK megfelelőségi nyilatkozattal, erre érdemes figyelni, hogy ezeket a vásárlásnál az eladótól elkérjük!
A védőeszközöknek – a munkaruházattal ellentétben – kihordási idejük nincs. Ha elveszítették védelmi képességüket, akkor biztosítani kell a cseréjét dokumentáltan.

Amiben számíthat ránk:

 • a balesethez kapcsolódó hatósági ellenőrzésen való részvételt, kapcsolattartást
 • a vonatkozó jogszabályi háttér ismertetését
 • a munkafolyamatok felmérését követően, a szükséges egyéni védőeszközök meghatározását
 • a kapcsolatos adminisztrációs háttér kidolgozását a védőeszköz juttatáshoz